Hello mitranno, swagat karto mi tumch tumchya aaplya ladkya YouTube channel maddhe jyaach nav aahe PlusOne Tech. Mitranno mi tumchyasathi evdhi …